خانه اخبار استانی وعده استاندار درباره بیمارستان جدید عسلویه