خانه اخبار استانی وعده بازنشستگی برای صیادان و ملوانان