خانه اخبار استانی ویدئو/ شام آخر تبلیغات ریاست جمهوری در بوشهر