خانه اخبار ویژه پاسخ متفاوت رئیسی به احوال پرسی امیر قطر