خانه اخبار ویژه پاسخ واشنگتن به کشته شدن سه سربازش، با حمله به اهداف متعدد خواهد بود