خانه اخبار استانی پاپری: ۹۹.۹ درصد اعتبارات استان بوشهر جذب شد