خانه اخبار استانی پایداری آب شرب بوشهر با طرح‌های محرومیت زدایی