خانه اخبار ویژه پدیده شیرجه ایران، چهارمین مدال آسیایی را کسب کرد