خانه اخبار استانی پرداخت ۱۰۶ میلیارد تومان مطالبات کادر درمان بوشهر