خانه اخبار استانی پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد تسهیلات بانکی به بنگاههای تولیدی بوشهر