خانه اخبار استانی پرداخت ۱۷۰ میلیارد تسهیلات به نخلداران بوشهری