خانه اخبار ویژه پرسپولیس با یک مهاجم سوئدی توافق کرد