خانه اخبار ویژه پرسپولیس به دنبال دریافت غرامت از فیفا