خانه اخبار استانی پروژه “ان‌ جی‌ ال” خارگ ۷۵ درصد پیشرفت دارد