خانه اخبار ویژه پروژه بعدی عربستان: ساخت بلندترین برج جهان با ارتفاع ۲ کیلومتر!