خانه اخبار ویژه پزشکان: تنهایی از سیگار و چاقی مرگبارتر است