خانه اخبار ویژه پزشکیان: آزادی حق همه مردم است آنرا قربانی کرده‌اند