خانه اخبار ویژه پزشکیان: برای ایران؛ «تعهد می‌دهم»