خانه اخبار ویژه پزشکیان درباره مناظره‌ها: نگران آن نباشید؛ کرد و لر و ترک و بلوچ به هم برتری ندارند