خانه اخبار ویژه پزشکیان در جلد خاتمی، اگر که قالیباف، ناطق شود!