خانه اخبار ویژه پزشکیان: شعار‌های دهن پرکن که جیب مردم را خالی کند، نخواهم داد