خانه اخبار ویژه پزشکیان: شورای نگهبان اگر بخواهد با سیاست‌های قبلی پیش برود مشارکت کاهش می‌یابد