خانه اخبار ویژه پزشکیان: قدردان جوانان هستم که خالصانه برای ایران آمدند