خانه اخبار ویژه پزشکیان: قول می‌دهم صدای بی‌صدایان باشم