خانه اخبار ویژه پزشکیان: قول می‌دهم هیچ‌وقت دروغ نگویم