خانه اخبار ویژه پزشکیان: مردم مشکلات را فریاد می زنند و ما از دستاوردها می گوییم!