خانه اخبار ویژه پزشکیان: منتظر تشکیل ستاد نباشید، مردم را به پای صندوق‌ها بیاورید