خانه اخبار ویژه پزشکیان: می‌گویند سه روزه مشکل بورس را حل می‌کنند، آیا می‌شود؟