خانه اخبار ویژه پزشکیان: وضعیت برنده مسابقه از قبل مشخص است