خانه اخبار ویژه پزشکیان: کسانی که با صندوق قهرند در واقع به اقلیت رأی می‌دهند