خانه اخبار ویژه پزشکی قانونی: علت فوت پرستو بخشی در دست بررسی است