خانه اخبار ویژه پس گرفتن مدال طلای نجات رحیموف در المپیک ۲۰۱۶