خانه اخبار استانی پلاک‌های «فارس» و «تهران» در صدر تردد به استان بوشهر