خانه اخبار ویژه پورمحمدی، وضعیت بورس را گردن دولت رئیسی انداخت