خانه اخبار ویژه پورمحمدی: مته به خشخاش گذاشتن‌ها، تبعات دارد