خانه اخبار مهم پیام قدردانی ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در استان بوشهر از مردم