خانه اخبار ویژه پیراهن مشکی را چسبیده‌ایم، «آزادی» را ول کرده‌ایم