خانه اخبار ویژه پیرزن ۱۰۰ ساله یزدی، یک رکورد عجیب زد!