خانه اخبار ویژه پیروزی یزدانی مقابل عموزاد در جام یاشاردوغو