خانه اخبار ویژه پیمان جبلی با این جمله، خودش را سوژه کرد!