خانه اخبار ویژه چاقوکشی در مدرسه؛ مجروح کردن معلم توسط برادر دانش‌آموز