خانه اخبار ویژه چرا همسر رییسی به جای بریژیت مکرون به «ملکه رانیا» نامه ننوشت؟