خانه اخبار ویژه چرا حداقل دستمزد کارگران باید ۱۵ میلیون تومان باشد؟