خانه اخبار ویژه چرا سربازان در پادگان‌ها به یکدیگر شلیک می‌کنند؟