خانه اخبار ویژه چهارمین مصدومیت بیرو در تیم ملی، این یکی در ابهام!