خانه اخبار استانی چهار کتاب در حوزه “فرهنگ و مسجد” در بوشهر رونمایی شد