خانه اخبار ویژه چوبه‌دار، فرجام کری‌خوانی در اینستاگرام