خانه اخبار ویژه چک ۲ هزار میلیاردی برای خرید باشگاه پرسپولیس کشیده شد