خانه اخبار مهم کارگران شرکتی عسلویه: نمایندگان برای تصویبِ طرح ساماندهی وقت‌کشی می‌کنند