خانه اخبار استانی کاشت سه‌هزار نهال و ۶۰ هزار گل در محلات بوشهر